Covi 19

Nye tiltag hos REFBORG i forbindelse med COVID-19 (coronavirus).

Selvom, at vi normalt har en høj hygiejnestandard i både køkken, restaurant, butikken, værelserne og fællesarealerne på REFBORG, har vi valgt at øge fokus på dette område. Og derfor har vi iværksat nogle foranstaltninger, der skal være med til at mindske smittefaren hos os, også fra udefra kommende eventuelle smittekilder.

1: Vi har sat endnu flere flasker med håndsprit op rundt omkring.

2: Vi laver IKKE noget mad eller andet arbejde i køkkenet uden engangshandsker, som i øvrigt skiftes hver gang vi påbegynder en ny opgave.

3: Vi desinficerer alle borde og stole i restauranten med jævne mellemrum, ikke mindst efter hver brug.

4: Vi begrænser adgangen for vores leverandører til et absolut minimum.

5: Vi desinficerer med jævne mellemrum overflader, som bordplader i reception, butikken mm. ligeledes også dørhåndtag o.lign.

Alt sammen for at beskytte både vores gæster og vores personale imod denne altomspænde virus.

Det er dog vigtigt at påpege at det er meget usandsynligt at man bliver smittet igennem maden, derfor håber vi at I stadig vil besøge os.

På vegne af personalet

Coronavirus smitter ikke gennem maden

Myndighederne opfordrer befolkningen til at tage situationen med ro

Nyhed, Publiceret: 27. februar 2020

Det er usandsynligt, at COVID-19 kan smitte til mennesker via mad. Det er også usandsynligt, at man bliver smittet med COVID-19 ved at røre ved fødevareemballage. Det oplyser Fødevarestyrelsen efter at have været i kontakt med både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

COVID-19 smitter via luftbårne dråber fra host og nys fra en smittet person. Man skal derfor være i tæt kontakt med en smittet person for at risikere at blive smittet.

Syge medarbejdere må ikke arbejde med fødevarer, fordi de kan risikere at smitte forbrugerene med andre sygdomme. Hvis en fødevarevirksomhed konstaterer sygdom hos en medarbejder, skal ledelsen sende medarbejderen hjem.

Borgere og virksomheder kan søge oplysninger om Coronavirus hos Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som informerer om symptomer, smitterisiko og forholdsregler. Udenrigsministeriet opdaterer løbende sin rejsevejledning ifht. Coronavirus.

New initiatives at REFBORG in connection with COVID-19 (coronavirus).

Although we usually have a high standard of hygiene in both the kitchen, restaurant, shop, rooms and common areas at REFBORG, we have chosen to increase our focus in this area. And that is why we have implemented some measures to help reduce the risk of infection with us, also from external sources of possible infection.

1: We have put up more bottles of handsanitiser.

2: We do NOT cook any food or do other work in the kitchen without disposable gloves, which are changed every time we start a new task.

3: We disinfect all tables and chairs in the restaurant on a regular basis, not least after each use.

4: We restrict access for our suppliers to an absolute minimum.

5: We regularly disinfect surfaces, such as countertops at the reception, the shop, etc. also door handles and the like.

All to protect both our guests and our staff against this all-encompassing virus.

However, it is important to point out that it is very unlikely that you will be infected through the food, which is why we hope that you will still visit us.

On behalf of the staff

Coronavirus does not transmit through the food

The authorities are calling on the people to calm the situation

News, Published: February 27, 2020

COVID-19 is unlikely to transmit to humans via food. It is also unlikely to be infected with COVID-19 by touching food packaging. This is stated by the Danish Veterinary and Food Administration after being in contact with both the National Serum Institute and the National Board of Health.

COVID-19 infects via airborne drops from cough and sneezes from an infected person. Therefore, you must be in close contact with an infected person to risk being infected.

Sick employees are not allowed to work with food because they can risk infecting consumers with other illnesses. If a food business detects an employee’s illness, the management must send the employee home.

Citizens and companies can search for information about Coronavirus at the National Serum Institute and the National Board of Health, which informs about symptoms, infection risk and precautions. The Ministry of Foreign Affairs is constantly updating its travel guide on Coronavirus.